Shino Takeda Bowl_No.16 Lemon

$65.00

approx.; 4.5x2inch

Related products

View all
Shino Takeda spoon_No.22
Shino Takeda Sake cup_No.13 Classic Stripe
Shino Takeda Tea cup_No.12 Classic Stripe Horizon
Shino Takeda Tea cup_No.11 Classic Stripe